OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2005

o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

na území města Benešova nad Ploučnicí.

 

Zastupitelstvo Města Benešov nad Ploučnicí schválilo dne 7.12.2005 podle ustanovení § 84 odst.2 písm. i) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 17 odst.2 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět vyhlášky

Předmětem této vyhlášky je změna ODDÍLU II, Článku 3 - Shromažďování odpadu a Článku 6 - Nebezpečný odpad Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 schválené Zastupitelstvem města dne 12.12.2001.

Shora uvedené články nově znějí takto:

Článek 3
Shromažďování odpadů.

1. Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky podle následujícího systému:

a) papír a nápojové kartony - označené PET pytle na separovaný odpad

b) sklo - označené PET pytle na separovaný odpad

c) PET lahve - označené PET pytle na separovaný odpad

d) textil - označené PET pytle na separovaný odpad

e) drobné kovy - označené PET pytle na separovaný odpad

f) objemné odpady (viz. čl.2 odst. 5) - Separační a recyklační dvůr města za úplatu - provozní doba a ceníky jsou fyzickým osobám zprostředkovány pomocí místního tisku, na vývěsních místech, letáčcích nebo přímo v provozovně dvoru.

g) vánoční stromky - ukládají se vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad v době od 1. do 15. ledna příslušného roku

h) nebezpečné odpady (viz. čl.2 odst.6) - Separační a recyklační dvůr města
   - léky - určené nádoby v lékárnách
   - autovraky - lze zneškodnit prostřednictvím oprávněné osoby za úplatu

2. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob o objemu 80 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l, 1100 l, případně jiných typů nádob. Na místech těžko přístupných svozové technice lze směsný komunální odpad, s výjimkou popelovin, odkládat do PET pytlů označených logem oprávněné osoby.

Článek 6
Nebezpečný odpad

1. Sběr nebezpečných odpadů je prováděn v místě Separačního a recyklačního dvoru města prostřednictvím oprávněné osoby.

2. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využít služeb oprávněné osoby ke zneškodnění nebezpečného odpadu vzniklého jejich podnikatelskou činností pouze na základě smlouvy s oprávněnou osobou za dohodnutou cenu.

Článek 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Článek 3 a Článek 6 Oddílu II Obecně závazné vyhlášky Města Benešov nad Ploučnicí č. 1/2001.
Ostatní články Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 zůstávají v platnosti.

 

Článek 3
Účinnost

Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.
 

Mgr. Dagmar Tesarčíková v.r.                 Pavel Urx v.r.
 
        starostka města                               místostarosta města

Vyvěšeno: 8. prosince 2005
Sejmuto: 27. prosince 2005