Obsah:
* Předmět poplatku
* Poplatník
* Ohlašovací povinnost
* Sazba poplatku
* Osvobození a úlevy
* Splatnost poplatku
* Ustanovení společná a závěrečná

 

Obecně závazná vyhláška města Benešov nad Ploučnicí č.5/2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí vydává dne 7.12.2005 pod usnesením č. 210/2005 podle ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § l0 písm.a), § 84 odst.2 písm. i) zákona č.l28/2000Sb. o obcích,ve znění pozdějších předpisů ,tuto obecně závaznou vyhlášku:

Zpět na obsah

Článek 1
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zpět na obsah

Článek 2
Poplatník

Poplatníkem je:

1. Fyzická osoba,která má v obci trvalý pobyt,za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

2.Fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Zpět na obsah

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1.Poplatníci uvedení v čl.2 odst.l) splní ohlašovací povinnost tím, že správci poplatku doručí Oznámení poplatku za komunální odpad na tiskopisu Městského úřadu Benešov n.Pl.

2.Poplatníci uvedení v čl.2 odst.2) jsou povinni správci poplatku podat oznámení poplatku za komunální odpad do 30ti dnů ode dne účinnosti této vyhlášky. Při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku jsou povinni předložit přiznání k poplatku do 90ti dnů ode dne, kdy se stali vlastníky stavby k individuální rekraci.

3.Poplatníci uvedení v čl.2 odst.2) jsou povinni správci poplatku ohlásit prokazatelným způsobem do 90ti dnů ukončení vlastnictví ke stavbě k individuální rekreaci.

4.Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení fyzické osoby (poplatníka),bydliště,datum narození,údaje o nemovitosti,stanovenou výši poplatku dle počtu přihlášených osob,údaje o přihlašovaných fyzických osobách.

5.Poplatník je povinen správci poplatku oznámit prokazatelným způsobem každou skutečnost, která má vliv na výši úlevy nebo osvobození od poplatku.

Zpět na obsah

Článek 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí celkem 480,- Kč za rok za každého poplatníka.

2.Sazba poplatku je tvořena:

a) 230,- Kč za osobu a rok za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,
využití a odstraňování komunálních odpadů (t.j. uložení odpadů na skládce,mobilní
svozy,separace,atd.)

b) 250,- Kč za osobu a rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů
města předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

3.Skutečné náklady města v roce 2004 za sběr a svoz netříděného komunálního odpad
činily 1,769.494,50 Kč , počet osob dle evidence obyvatel města ke dni 31.10.2005 činí 4.038, náklady na 1 osobu představují 438,- Kč.

Zpět na obsah

Článek 5
Osvobození a úlevy

l. Od poplatku mohou být osvobozeny fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě,které jsou dlouhodobě (déle než 1 rok):

a) v cizině

2.Správce poplatku může na žádost poplatníka v individuálních a řádně odůvodněných případech poplatek snížit nebo povolit ve splátkách stanovených po vzájemné dohodě s odborem VŽP.

Zpět na obsah

Článek 6
SPLATNOST POPLATKU

l.Poplatníci dle článku 2 odst. l) platí poplatek bez vyměření a to:

a) měsíčním inkasem

b) měsíčně z účtu

c) ve čtvrtletních splátkách hotově v pokladě MěÚ Benešov n.Pl.:

- za l.čtvrtletí do 15.ledna každého roku
- za 2.čtvrtletí do 15.dubna každého roku
- za 3.čtvrtletí do l5.července každého roku
- za 4.čtvrtletí do 15.října každého roku

2.Poplatníci dle článku 2 odst.2) platí poplatek bez vyměření jednorázově nejpozději do
30.dubna každého roku

3.V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby,která je určena k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce,je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

4.Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, musí plátce splnit ohlašovací povinnost ve smyslu ustanovení článku 3. Plátce platí poplatek od prvního dne měsíce následujícího po dni,kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí l/12 stanovené sazby.

5.Splatnost poplatku není dotčena podáním žádosti o snížení poplatku.

6.Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu l.splátky poplatku.

7.Požádá-li poplatník o vrácení přeplatku,přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,- Kč v souladu s ustanovením § 64 zák.č.337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů.

Zpět na obsah

Článek 7
Ustanovení společná a závěrečná

1.Pro správu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") platí zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

2.Správu poplatku vykonává Město Benešov nad Ploučnicí prostřednictvím odboru výstavby
a životního prostředí a finančního odboru Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí.

3.Nebude-li poplatek stanovený touto vyhláškou zaplacen včas nebo ve správné výši,vyměří správce poplatku platebním výměrem a nezaplacení poplatek může zvýšit až na trojnásobek částky včas nezaplacené. Vyměřené zvýšení poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4.Pokud poplatník nesplní svojí ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu § 37 zákona.

5.Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (ohlašovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací ) povinnost vznikla.

6.Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník k tomuto úkonu zpraven.

7.Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Benešov n.Pl. č.3/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu ze dne 11.12.2002

8.Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinností patnáctým dnem od vyhlášení.

Mgr.Dagmar Tesarčíková                       Pavel Ur x
               starostka města                         místostarosta města

Vyvěšeno dne: 8.12.2005
Sejmuto dne: 27.12.2005

Zpět na obsah