Obsah:
* Předmět poplatku
* Poplatník
* Ohlašovací povinnost
* Sazba poplatku
* Osvobození a úlevy
* Splatnost poplatku
* Ustanovení společná a závěrečná

 

Obecně závazná vyhláška města Benešov nad Ploučnicí č.3/2002

o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

     Zastupitelstvo města Benešova nad Ploučnicí vydává dne 11.12.2002 pod usnesením č. 2002/33 podle ustanovení § 15 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

Článek 1

Předmět poplatku

     Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zpět na obsah 

Článek 2

Poplatník

 

Poplatníkem je :

1.      Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

2.      Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Zpět na obsah 

Článek 3

Ohlašovací povinnost

 

1.      Poplatníci uvedeni v čl.2 odst.1) splní  ohlašovací povinnost tím, že správci poplatku doručí Oznámení poplatku za komunální odpad na tiskopisu Městského úřadu Benešov n.Pl.

2.      Poplatníci uvedení v čl.2 odst.2) jsou povinni správci poplatku podat oznámení   poplatku za komunální odpad do 30 dnů ode dne účinnosti této vyhlášky. Při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku jsou povinni předložit přiznání k poplatku do 90ti dnů ode dne, kdy se stali vlastníky stavby k individuální rekreaci.

3.      Poplatníci uvedení v čl.2 odst.2) jsou povinni správci poplatku ohlásit prokazatelným způsobem  do 90ti dnů ukončení vlastnictví ke stavbě k individuální rekreaci.

4.      Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení fyzické osoby (poplatníka), bydliště, datum narození, údaje o nemovitosti, stanovenou výši poplatku dle počtu přihlášených osob, údaje o přihlašovaných fyzických osobách,.

5.      Poplatník je povinen správci poplatku oznámit prokazatelným způsobem každou skutečnost, která má vliv na výši úlevy nebo osvobození od poplatku.

 

Zpět na obsah 

Článek 4

Sazba poplatku

 

1.      Sazba poplatku činí celkem 396,- za rok za každého poplatníka.

2.      Sazba poplatku je tvořena :

a)      146,-Kč za osobu a rok za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů (tj. uložení odpadů na skládce, mobilní svozy, separace, atd.).

b)      250,-Kč za osobu a rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

3.      Skutečné  náklady  města  v   roce 2001  za  sběr a  svoz netříděného komunálního odpadu 

      činily  1.196.114,- Kč,   počet  osob dle  evidence  obyvatel  města ke dni 30.11.2002  činí 

      4.056, náklady na 1 osobu představují 295,- Kč.

4.      V závislosti na výši skutečných nákladů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je možné každoročně usnesením Zastupitelstva města poplatek upravovat.

 

Zpět na obsah 

 

Článek 5

Osvobození a úlevy

 

1.      Od poplatku mohou být osvobozeny  fyzické osoby s trvalým pobytem ve městě, které jsou dlouhodobě (déle než 1 rok):

a)      v cizině,

b)      ve výkonu základní vojenské služby, a to na základě čestného prohlášení předaného prokazatelným způsobem správci poplatku poplatníkem nebo společným zástupcem.

2.      Správce poplatku může na žádost poplatníka v individuálních a řádně odůvodněných případech poplatek snížit nebo prominout.

 

Zpět na obsah 

Článek 6

Splatnost poplatku

 

1.      Poplatníci dle článku 2 odst.1) platí poplatek bez vyměření a to :

a)      měsíčně inkasem

b)      měsíčně z účtu

c)      ve čtvrtletních splátkách hotově v pokladně MěÚ Benešov n.Pl. :

-         za 1.čtvrtletí do 15.ledna každého roku

-         za 2.čtvrtletí do 15 .dubna každého roku

-         za 3.čtvrtletí do 15. července každého roku

-         za 4.čtvrtletí do 15.října každého roku.

2.      Poplatníci dle článku 2 odst.2) platí poplatek bez vyměření jednorázově nejpozději do 30.dubna každého roku.

3.      V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

4.      Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, musí plátce splnit oznamovací povinnost ve smyslu ustanovení článku 3. Plátce platí poplatek od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby.

5.      Splatnost poplatku není dotčena podáním žádosti o snížení poplatku.

6.      Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky  poplatku.

7.      Poplatek se platí na účet města inkasem, převodem z účtu nebo v hotovosti v pokladně MěÚ

8.      Požádá-li poplatník o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,- Kč v souladu s ustanovením § 64 zákona č.337/1992 Sb., s správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zpět na obsah 

Článek 7

Ustanovení společná a závěrečná

 

1.      Pro správu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) platí zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

2.      Správu poplatku vykonává Město Benešov n.Pl. prostřednictvím odboru výstavby a životního prostředí a finančního odboru Městského úřadu Benešov n.Pl.

3.      Nebude-li poplatek stanovený touto vyhláškou zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a nezaplacený poplatek může zvýšit až o 50% z částky včas nezaplacené. Vyměřené zvýšení poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

4.      Pokud poplatník nesplní svojí ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu § 37 zákona.

5.      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (ohlašovací)  povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

6.      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

7.      Zrušuje se Vyhláška města Benešova n.Pl. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.2/2001 ze dne 12.12.2001.

8.      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2003.

 

 

 

    Mgr. Dagmar Tesarčíková  v.r.                                                        Pavel  U r x

    starostka města                                                                  místostarosta města

 

Zpět na obsah