Obsah:
* Úvodní ustanovení
* Pojem veřejného prostranství
* Práva a povinnosti všech právnických a fyzických osob
* Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí
* Čištění veřejného prostranství
* Čištění chodníků
* Veřejná zeleň
* Ochrana podzemních a povrchových vod
* Ochrana ovzduší
* Vraky
* Hluk
* Podmínky boje proti přenosným nemocím a škodlivým hlodavcům
* Užívání výrobků zábavné pyrotechniky
* Výkopy
* Chov domácích zvířat
* Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
* Jiná ustanovení
* Závěrečná ustanovení

 

Město Benešov nad Ploučnicí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2002

o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku

na území města Benešova nad Ploučnicí.

 

 

     Zastupitelstvo Města Benešova nad Ploučnicí schválilo  dne 12.6.2002 v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

ODDÍL I

Článek 1 – Úvodní ustanovení.

 

     Tato obecně závazná vyhláška upravuje práva a povinnosti všech právnických a fyzických osob působících na území města Benešov n.Pl. (dále jen města) při udržování čistoty a pořádku. Územím města se rozumí katastrální území Benešov n.Pl. a Ovesná.

 

Zpět na obsah 

Článek 2 – Pojem veřejného prostranství.

 

     Veřejným prostranstvím, dle této vyhlášky, jsou všechny silnice, místní komunikace, chodníky, parkoviště, proluky a veřejná zeleň, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení v územním obvodu města.

     Za veřejné prostranství se dále považují místa sloužící veřejnému užívání, např. parky, mosty, nádraží, přístřešky zastávek veřejné dopravy, dopravní , turistické a jiné informační značky a další veřejně prospěšná zařízení (sloupy veřejného osvětlení, veřejná telekomunikační, teplárenská, plynárenská, vodárenská a energetická zařízení), dále lavičky, zábradlí, odpadkové koše, květináče, sportoviště, koupaliště, plakátovací a vývěsní plochy, pietní místa, zařízení hřbitova, pomníky, sochy, pamětní desky a jiná umělecká a grafická díla.

 

Zpět na obsah 

ODDÍL II

Článek 3 – Práva a povinnosti všech právnických a fyzických osob.

 

1.      Všechny fyzické a právnické osoby jsou povinny udržovat čistotu a pořádek na veřejném prostranství a zdržovat se jakýchkoliv činností jimiž by mohla být znečištěna.

2.      Všechny fyzické a právnické osoby mohou užívat veškerá veřejná prostranství a veřejně prospěšná zařízení v souladu s právními předpisy a za účelem, ke kterému jsou určena.

3.      V zájmu zlepšení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti občanů jakož i zlepšení vzhledu města je zakázáno zejména :

a)      Zakládat skládky nebo odkládat odpady mimo vyhrazená místa, rozhazovat obsah nádob a odpadkových košů nebo tyto přemísťovat.

b)      Ukládat do odpadkových košů zbytkový komunální odpad z domácnosti a odpad vzniklý z podnikání právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

c)      Vypouštět a vylévat znečišťující látky, zejména ropné produkty a splaškové vody na veřejná prostranství.

d)      Umývat motorová vozidla a jiné předměty na veřejném prostranství.

e)      Odstavovat vraky aut na veřejném prostranství .

f)        Ničit či poškozovat jakoukoliv veřejnou zeleň.

g)      Volné pobíhání zvířat (zejména psů) na veřejných prostranstvích s výjimkou okrajových částí města mimo zastavěné oblasti a vymezeného území na sídlišti. Vždy je však nutný bezprostřední dohled chovatele, držitele.

h)      Skladování materiálu (stavební materiál, tuhá paliva apod.) na veřejných prostranstvích mimo vozovku je na nezbytně nutnou dobu (maximálně 24 hodin) povoleno. Po uplynutí výše uvedené lhůty podléhá užívání veřejného prostranství povolení příslušného odboru městského úřadu (odbor výstavby a ŽP, odbor správy majetku města) a zpoplatnění podle zvláštního předpisu.

i)        Znečišťovat vodní toky a nádrže.

j)        Rušit noční klid v době od 22.00 ho 6.00 hodin.

k)      Vylepovat plakáty a jiné informace na veřejných prostranstvích a objektech ve vlastnictví města mimo místa k tomu určená.

l)        Znečišťovat veřejná prostranství barvami ve sprejích, jakož i jinými barvami.

m)    Spalovat látky, které znečišťují ovzduší zbytky hoření či jinými toxickými zplodinami  (např. plastické hmoty, pneumatiky, chemicky ošetřené dřevo apod.). Dále je zakázáno spalovat materiály tvořící hořením kouřovou clonu.

 

Zpět na obsah 

Článek 4 – Povinnosti vlastníků a správců nemovitostí.

 

1.      Vlastníci a  správci nemovitostí jsou povinni udržovat nemovitosti (stavby a pozemky) v takovém stavu, aby neohrožovaly bezpečnost a zdraví občanů, neznemožňovaly užívání přilehlých veřejných prostranství a nenarušovaly vzhled města.

2.      Dále jsou povinni na svůj náklad označit budovy čísly určenými obcí a udržovat je v řádném stavu.

 

Zpět na obsah 

Článek 5 – Čištění veřejného prostranství.

 

1.      Kdo znečistil veřejné prostranství, je povinen ho neprodleně  a v plném rozsahu na své náklady vyčistit.

2.      Za čistotu veřejného prostranství odpovídá vlastník, správce či uživatel, kterému náleží správa veřejného prostranství, případně mu bylo svěřeno do užívání.

3.      Za čistotu chodníků odpovídá vlastník, správce či uživatel přilehlé nemovitosti.

4.      Vlastník, správce či uživatel odpovědný za čistotu veřejného prostranství je zejména povinen :

a)      Zajišťovat pravidelné strojní a ruční čištění celého svěřeného prostranství, včetně hubení plevele.

b)      Zajišťovat sjízdnost všech svěřených vozovek a schůdnost cest v parcích při sněhu a náledí. K odstraňování sněhu se s výjimkou určených míst zakazuje použití chemického posypu.

c)      Opatřit dostatečný počet odpadkových košů, vhodně je rozmisťovat , pravidelně je vyprazdňovat a pečovat o jejich vzhled.

 

Článek 6 – Čištění chodníků.

 

1.      Za chodník se považuje upravená cesta pro pěší, cesty v podobě schodů, schody, chodníky v podloubí a také veřejná komunikace přiléhající k nemovitosti, kde není chodník zřízen, potřebná k bezpečné chůzi.

2.      Hlavní čištění musí být prováděno tak, aby chodci a obyvatelé domů byli těmito pracemi co nejméně obtěžováni. Sníh se ponechává na okraji chodníků při okraji vozovky. Je nutno dbát, aby nebyly zataraseny přechody přes komunikace, příchody a vjezdy do budov a k veřejně prospěšným zařízením. V případě spadu většího množství sněhu  je povinnost chodník očistit kdykoliv v průběhu dne.

 

Zpět na obsah 

Článek 7 – Veřejná zeleň.

 

1.      Pro udržování zdravého a příjemného prostředí v parcích a na ostatních zelených plochách je nezbytné, aby každý občan zde zachovával čistotu, pořádek, klid a vyvaroval se všeho, co by ohrozilo, nebo porušilo účel, ke kterému zeleň slouží.Proto je v sadech, parcích, příměstské a ostatní veřejné zeleni zakázáno :

a)      Užívat cest pro pěší k jízdě dopravními prostředky s výjimkou vozidel pro invalidy, dětských tříkolek, koloběžek, kočárků, jízdních kol (pokud není jinak zakázáno) a vozidel určených k údržbě zeleně.

b)      Poškozovat cesty, travnaté plochy a ostatní součásti veřejné zeleně nebo je jakýmkoliv způsobem znečišťovat.

c)      Ničit zeleň nebo ji poškozovat trháním květin a plodů stromů, lámáním větví a keřů.

d)      Ničit a poškozovat součásti odpočinkových ozeleněných ploch, zejména lavičky, odpadkové koše, kašny apod.

e)      Rozdělávat ohně.

f)        Rušit klid jakoukoliv hlučnou zábavou, která by obtěžovala ostatní návštěvníky a volně žijící živočichy.

2.      V případě jakéhokoliv poškození veřejné zeleně je ten kdo škodu způsobil neodkladně povinen  na vlastní náklady zajistit uvedení do původního stavu, nebo zajistit přiměřenou náhradu škody do stanoveného termínu příslušným odborem Městského úřadu Benešov n.Pl.

3.      Kácení dřevin bez povolení a mimo  vegetační dobu  je zakázáno.

4.      Na všech zelených plochách je zakázáno plošné vypalování trávy.

 

 

Článek 8 – Ochrana podzemních a povrchových vod.

 

1.      Do vodních toků a nádrží je zakázáno vhazovat a ukládat jakékoliv předměty a materiály, jakož i ukládat je na březích vodních toků a nádrží na místech, ze kterých by mohly být splaveny, je zakázáno poškozovat břehy či zhoršovat odtokové poměry.

2.      Na březích vodních toků a nádrží a v jejich bezprostřední blízkosti je zakázáno provádět mytí vozidel a nakládat s látkami, které mohou snížit kvalitu vody ( oleje, ropné látky, tuky, žíraviny atd.).

3.      V případě znečištění podzemních či povrchových vod je znečišťovatel povinen okamžitě tuto skutečnost nahlásit městskému úřadu.

4.      Vypouštění odpadních vod do vodních toků a nádrží upravují zvláštní předpisy (vodní zákon).

 

 Zpět na obsah

Článek 9 – Ochrana ovzduší.

 

1.      Provozovatel (právnická i fyzická osoba) spalovacích zařízení je povinen:

a)      Uvádět do provozu a provozovat spalovací zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů, případně v souladu s podmínkami ochrany ovzduší u středních, velkých a zvláště velkých zdrojů a kontrolovat stav spalinových cest u spalovacích motorů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele a odstraňovat zjištěné závady.

b)      Omezovat a  předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší.

c)      Dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.

d)      Zajistit skladování paliv tak, aby nedocházelo k hoření samovznícením, úletu tuhých a těkavých organických látek do ovzduší.

2.      Je zakázáno spalovat materiály, které při hoření uvolňují zdraví škodlivé látky (umělé hmoty, materiály obsahující polychlorované bifenyly apod.) nebo jsou provázeny větší kouřivostí.

3.      V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

4.      V období nepříznivých klimatických podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší (inverze) je zakázáno rozdělávání ohňů.

 

Zpět na obsah 

Článek 10 – Vraky.

 

1.      Bude-li na veřejném prostranství nalezeno vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je trvale technicky nezpůsobilé provozu, je toto vozidlo považováno za vrak.

2.      Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace  na náklady vlastníka vraku.

3.      Nezjistí-li vlastník komunikace vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na vlastní náklady. Zjistí-li vlastník komunikace vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

4.      V případě, že odstavením vraku na veřejném prostranství hrozí znečištění půdy nebo podzemních či povrchových vod (vytékání olejů, ropných produktů apod.), bude vozidlo odtaženo ihned na náklady vlastníka vraku.

 

Zpět na obsah 

Článek 11 – Hluk.

 

1.      Právnickým a fyzickým osobám se zakazuje rušit noční  klid od 22.00 ho 6.00 hodin.

2.      V sobotu od 18.00 hodin a v neděli a ostatních státem uznávaných svátcích po celý den není dovolena činnost při níž se používají kotoučové a motorové pily, brusky a jiné hlučné stroje.

3.      V době nočního klidu  jsou právnické a fyzické osoby povinny zabezpečit :

a)      Zamezení vzniku a šíření hluku při provozu zařízení a jejich používání v objektech sloužících k podnikání. Jedná se o zamezení tzv. technického hluku, jehož původcem jsou stroje a zařízení.

b)      Zamezení hluku z tzv.náhodných zdrojů, kterými jsou zejména hudební produkce, tak aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby. Porušování bude postihováno podle zvláštních předpisů.

4.      Kontrolu dodržování provádí Městská policie Benešov nad Ploučnicí.

 

Zpět na obsah 

 

 

Článek 12 – Podmínky boje proti přenosným nemocím a škodlivým hlodavcům.

 

1.      Vlastníkům, trvalým uživatelům, soukromým podnikatelům, nájemcům, odpovědným správcům všech veřejných budov, restaurací, jídelen, skladišť, skládek, kanalizačních zařízení  a jiných objektů a pozemků se nařizuje, aby v souladu se zvláštními předpisy prováděli na svůj náklad pravidelné deratizační práce.

2.      Pro usnadnění realizace deratizačních prací jsou právnické a fyzické osoby (oddíl 2) povinny zejména:

a)      Udržovat objekty v pořádku a čistotě, aby bylo znemožněno poskytnout hlodavcům úkryt, hnízdiště a obživu.

b)      Ukládat potraviny a krmivo tak, aby k nim škodlivý hlodavci neměli přístup.

c)      Zajistit dozor nad dětmi a domácími zvířaty v době probíhající akce.

 

 Zpět na obsah

Článek 13 – Užívání výrobků zábavné pyrotechniky.

 

1.      Na veřejných prostranstvích a místech přístupných veřejnosti je s výjimkou 31.12. a 1.1., zakázáno používání výrobků zábavné pyrotechniky.

2.      V odůvodněných případech povoluje výjimku, na základě písemné žádosti obsahující přesně vymezené místo a čas použití zábavné pyrotechniky, starosta(ka) města.

3.      Odpovědnost za porušení zvláštních předpisů zůstává nedotčena. (Vyhláška Českého báňského úřadu č.174/1992 Sb.).

 

Článek 14 – Výkopy.

 

1.      Výkopy v tělese místní komunikace, chodníků, zeleně a ostatních částech veřejného prostranství lze provádět jen na základě předchozího povolení příslušného odboru Městského úřadu.

2.      Výkopy musí být řádně zabezpečeny zábranami, řádně osvětleny a v místech přechodů musí být zřízeny dostatečně široké a bezpečné lávky.

3.      Za dodržování podmínek stanovených v povolení k výkopu odpovídá právnická či fyzická osoba, které bylo povolení vydáno.

 

Zpět na obsah 

Článek 15 – Chov domácích zvířat.

 

1.      Chovat nebo držet psy, kočky nebo ostatní domácí zvířectvo (dále jen zvířata) na území města je dovoleno za předpokladu, že budou dodrženy hygienické, veterinární a stavební předpisy, neohrozí čistotu a bezpečnost v domech a na veřejných prostranstvích, neobtěžují nadměrným hlukem, pachem, znečišťováním ovzduší či jiným narušováním životního prostředí a občanského soužití.

2.      Chovatel nebo držitel zvířat je ten, kdo třeba, jen přechodně, zvířata chová nebo o ně pečuje.

3.      Povinnosti chovatele, držitele:

a)      Dbát důsledně na dodržování hygienických předpisů, na čistotu města, na ochranu zdraví a bezpečnost spoluobčanů.

b)      Zabránit vnikání chovaných zvířat na cizí pozemky. Vypouštění zvířat na veřejná prostranství a komunikace s výjimkou míst vymezených v oddílu II, čl.3 , odst.3 písm.g) je zakázáno.

c)      Důsledně dbát na to, aby chované zvíře nezpůsobilo újmu na zdraví nezúčastněným osobám a zvířatům.

d)      Dát neprodleně prohlédnout zvíře, které poranilo člověka veterinárním lékařem, dodržovat nařízená veterinární opatření a zajistit zraněné osobě potvrzení o výsledku vyšetření zvířete.

e)      Chovatel, držitel zvířete je odpovědný za škodu tímto zvířetem způsobenou s povinností náhrady této škody.

f)        Chovatel, držitel psa je povinen dodržovat předpisy o povinném očkování psů proti vzteklině a jiným nemocím.

g)      Dbát o to, aby pes neznečišťoval společné prostory obytných domů a veřejná prostranství.

h)      Opatřit psa evidenční známkou, případně jiným druhem identifikace, stanoveným městem.

i)        Opatřit psa vodítkem, případně i náhubkem a to při vedení ve společných prostorách obytných domů a na veřejném prostranství (viz.část I, článek 2 této vyhlášky).

j)        Pohybuje-li se pes volně na oploceném pozemku např. u rodinného domu (chaty), je chovatel, držitel povinen opatřit dveře (vrata, branku) viditelnou výstrahou.

4.      Toulavá, pobíhající zvířata bez dozoru a označení (evidenční známka, případně jiné registrační označení) budou odchycena a odevzdána do útulku a to na náklady chovatele.

5.      Úhrady za psa a bližší podmínky řeší zvláštní předpis.

6.      Je zakázáno :

a)      Přinášet nebo přivádět zvířata do prostorů kde jejich chov není povolen, dále na dětská hřiště, pískoviště, parkoviště, koupaliště, do prostor užívaných školskými zařízeními, případně prostor lázní, veřejných administrativních budov a další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat.

b)      Jakékoliv týrání zvířat.

c)      Držet, chovat zvířata na balkonech, ve sklepích, na půdách a v ostatních společných prostorách obytných domů.

d)      Chovat zvířata v obytných domech či objektech ve vlastnictví jiné osoby než je chovatel, a to za předpokladu, že majitel s tím vyjadřuje nesouhlas. Souhlasu majitele domu není třeba u vodících psů pro nevidomé.

7.      Umístění včelínů je na území města možné pouze v okrajové části mimo zastavěnou část. Nelze je umístit zejména v blízkosti veřejně prospěšných zařízení jako jsou např. koupaliště, sportoviště, dále školy a předškolní zařízení, dětská hřiště apod.

8.      Holuby (užitkové, poštovní, ozdobné) je v souvislé bytové zástavbě povoleno chovat pouze v případě, že je o ně vhodným způsobem postaráno a jejich chovem nedochází ke znečišťování objektů a veřejného prostranství a nejsou způsobovány škody na majetku.

9.      Neplnění povinností bude řešeno dle zákona o přestupcích a dle zvláštních předpisů.

10.  Kontrolu provádějí příslušní pracovníci Městského úřadu a strážníci Městské policie Benešov n.Pl.

 

Zpět na obsah

 

Článek 16 – Omezení konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

 

1.      Konzumovat alkoholické nápoje je zakázáno :

      a) v  prostoru  dětských  hřišť,  pískovišť,  parků,  školských zařízení  a  jiných podobných  

           zařízeních, sloužících nezletilým osobám a v jejich bezprostředním okolí.

      b) v  prostoru zastávek a  čekáren autobusů,  před  prodejnami potravin,  nápojů,  cukráren

          nebo lahůdek a obdobných zařízeních, vyjma předzahrádek restauračních, vinárenských

          a kavárenských provozoven.

2.      Souhlas k výjimkám při organizovaných a městem povolených akcí uděluje Rada Města.

3.      Dohledem nad dodržováním tohoto ustanovení je pověřena Městská policie Benešov n.Pl.

 

 Zpět na obsah

ODDÍL III.

Článek 17 – Jiná ustanovení.

 

1.      O čistotu a úpravu výkladních skříní jsou povinni pečovat jejich uživatelé.

2.      O čistotu okolí skupinových a individuálních garáží jsou povinni pečovat jejich majitelé(uživatelé).

3.      Na katastrálním území města  je zakázána samovolná likvidace či jakékoliv poškozování a rušení klidu volně žijících živočichů, zejména zpěvného ptactva včetně jejich hnízd.

 

ODDÍL IV.

Článek 18 – Závěrečná ustanovení.

 

1.      Porušování této vyhlášky, pokud to nestanoví jiná právní norma bude posuzováno jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění a podle dalších zvláštních předpisů.

2.      Kontrolou nad dodržováním všech ustanovení této vyhlášky jsou pověřeni strážníci Městské policie a pověření pracovníci Městského úřadu v Benešov nad Ploučnicí.

3.      Zrušuje se Vyhláška č. 1/91 o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku na území města Benešova .

4.      Ve smyslu § 12 zákona č.128/2000 Sb., o obcích je vyhláška zveřejněna dne 13.6.2002 a nabývá účinnosti dne 28.6.2002.

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Tesarčíková                                                                Bohumil Chour 

       starostka města                                                              zástupce starostky města

 

 

Zpět na obsah