Obsah:
* Úvodní ustanovení
* Základní pojmy
* Shromažďování odpadů
* Směsný komunální odpad
* Separovaný odpad
* Nebezpečný odpad
* Svoz odpadu
*
Povinnosti fyzických osob a původců odpadů napojených na systém
* Vlastník, správce, společný zástupce
*
Povinnosti oprávněné osoby
* Stavební odpad
* Poplatek za komunální odpad
* Sankce
* Kontrolní činnost
* Zrušovací ustanovení
* Účinnost


Město Benešov nad Ploučnicí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001

o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

na území města Benešova nad Ploučnicí.

 

     Zastupitelstvo Města Benešov nad Ploučnicí schválilo dne 12.12.2001 podle ustanovení § 84 odst.2 písm.i)  a § 10 písm.a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích a podle § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :

 

ODDÍL I

Článek 1 – Úvodní ustanovení.

 

1.      Vyhláška stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu vznikajícího na území města.

2.      Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalý nebo dlouhodobý pobyt, vlastní na území města objekt k individuální rekreaci  a pro další osoby, které se na území města zdržují.

3.      Původci odpadů  (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), při jejichž podnikatelské činnosti vzniká komunální odpad, jsou povinni uzavřít  písemnou dohodu na sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu s oprávněnou osobou a tuto skutečnost jsou na požádání pověřených pracovníků  povinni doložit.

 

Zpět na obsah 

Článek 2 – Základní pojmy.

 

1.      Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č.1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, dále jen zákon.

2.      Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

3.      Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena  zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při  čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

4.      Separovaný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. papír, plasty, textil, sklo apod.

5.      Objemný odpad je složka komunálního odpadu,  pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění, pneumatiky, šrot apod.

6.      Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona o odpadech, např. olej, tuk (nikoliv rostlinný), barva, rozpouštědlo, lepidlo, pryskyřice, kyselina, hydroxid, , léky, pesticidy, zářivka, odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorovodíků, televize ad.

7.      Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů, uvedených v čl. 2 odst. 3, 4, 5  této vyhlášky. Směsný komunální odpad je i odpad odložený do odpadkových košů, umístěných na veřejných prostranstvích.

8.      Původce komunálního odpadu je Město, které se jím stává v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Město  se stane současně vlastníkem tohoto odpadu.

9.      Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních předpisů, a které byl udělen Městem souhlas k podnikání s komunálním odpadem na svém území.

10.  Sběrná nádoba je typizovaná nádoba ve vlastnictví občana, oprávněné osoby, vlastníka objektu, Města, splňující technické parametry, určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému ukládání odpadů.

11.  Dostatečný objem sběrné nádoby na směsný komunální odpad je takový objem sběrné nádoby(nádob), který při zvolené frekvenci svozu a při daném počtu osob užívajících objekt, umožňuje odložit veškerý směsný komunální odpad, vznikající při provozu domácnosti v objektu, do sběrné nádoby. Za dostatečný objem sběrné nádoby se považuje 30 litrů/osobu/týden.

12.  Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad je místo určené k umístění sběrné nádoby a prostor vymezený 1 metrem všemi směry od sběrné nádoby.

13.  Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich odstranění.

 

Zpět na obsah 

ODDÍL II

 Systém nakládání s komunálním odpadem

Článek 3 – Shromažďování odpadů.

 

1.      Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky podle následujícího systému :

a)      papír a nápojové kartony – označené PET pytle na separovaný odpad

b)      sklo – označené PET pytle na separovaný odpad

c)      PET lahve – označené PET pytle na separovaný odpad

d)      textil – označené PET pytle na separovaný odpad

e)      drobné kovy – označené PET pytle na separovaný odpad

f)        objemné odpady (viz.čl.2 odst.4) – mobilní sběrová služba min.2x do roka.

g)      vánoční stromky – ukládají se vedle sběrných nádob na směsný komunální odpad v době od 1. do 15. ledna příslušného roku.

h)      nebezpečné odpady (viz. čl. 2 odst.5)

-         mobilní sběr min. 2x do roka.

-         léky  -  určené nádoby v lékárnách, mobilní sběr

-         autovraky – lze zneškodnit prostřednictvím oprávněné osoby za úplatu.

2.      Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob o objemu 80 l, 110 l, 120 l,140 l, 240 l, 360 l, 660 l, 770 l, 1100 l, případně jiných typů nádob. Na místech těžko přístupných svozové technice lze směsný komunální odpad s výjimkou popelovin, odkládat do PET pytlů označených logem oprávněné osoby.

 

Zpět na obsah 

Článek 4 – Směsný komunální odpad.

 

1.      Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad určí vlastník na svém vlastním pozemku, na cizím pozemku na základě dohody s jeho vlastníkem a vždy po dohodě s oprávněnou osobou.

2.      Přistavení sběrné nádoby za účelem svozu k pozemní komunikaci (zpravidla chodníku) zajišťuje vlastník a to nejpozději v den svozu v 5.00 hodin. Její odstranění pak nejpozději do 22.00 hodin po provedení svozu.

Článek 5 – Separovaný odpad.

 

1.      Stanoviště nádob a PET pytlů na separovaný odpad se určuje dohodou mezi Městem a oprávněnou osobou a stanovuje se podle optimální  donáškové vzdálenosti a hustoty zástavby.

 

Zpět na obsah 

Článek 6 – Nebezpečný odpad.

 

1.      Sběr nebezpečných odpadů se provádí mobilním svozem minimálně 2 x do roka dle určeného harmonogramu vždy z celého území města.

2.      Stanoviště svozu nebezpečného odpadu jsou určena harmonogramem sběru nebezpečných a objemných odpadů na základě dohody mezi Městem a oprávněnou osobou.

3.      Nebezpečných odpad lze na stanovištích odevzdat pouze osobně v době předem oznámené oprávněnou osobou.

4.      Seznam stanovišť a časy jednotlivých svozů nebezpečných odpadů  jsou fyzickým osobám zprostředkovány pomocí místního tisku, na vývěsních místech a letáčcích.

5.      Mobilní sběr nebezpečného odpadu je určen pouze pro fyzické osoby.

6.      Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využít služeb oprávněné osoby ke zneškodnění nebezpečného odpadu vzniklého jejich podnikatelskou činností pouze na základě smlouvy s oprávněnou osobou za dohodnutou cenu.

 

Článek 7 – Svoz odpadu.

 

1.      Odpad odložený ve sběrných nádobách na směsný komunální odpad odváží a odstraňuje oprávněná osoba a to na základě podmínek stanovených ve smlouvě mezi Městem a oprávněnou osobou.

2.      Oprávněná osoba zajišťuje svoz odpadu s minimální frekvencí 1 x za 14 dní.

3.      Mimořádný a sezónní svoz odpadu lze zajistit na základě dohody mezi vlastníkem a oprávněnou osobou za úplatu.

4.      Pro vlastníky rekreačních objektů (chat) lze zajistit sezónní svoz odpadu na základě dohody s oprávněnou osobou.

 

Zpět na obsah 

ODDÍL III.

Článek 8 – Povinnosti fyzických osob a původců odpadů napojených na systém.

 

1.      Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

2.      Odpad lze upravovat, využívat nebo odstraňovat pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených ve smyslu zákona nebo za podmínek stanovených zvláštními předpisy. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí, tzn. že směsný komunální odpad nelze např. spalovat či skládkovat v zařízeních, místech nebo objektech, které nejsou k tomuto užití určeny.

3.      Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti této vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodnění podle systému stanoveného touto vyhláškou.

4.      Nádob na směsný komunální odpad lze využívat pouze k účelu, pro který jsou určeny.

5.      Směsný komunální odpad lze odkládat do sběrné nádoby tak, aby jej bylo možno řádně uzavřít a odpad z ní při další manipulaci nevypadával.

6.   Nelze odkládat :

a)      odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat jejich stanoviště,

b)      do sběrných nádob nebezpečné složky komunálního odpadu,

c)      do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, stavební suť, cihly, kamení, uhynulá zvířata, vánoční stromky,

d)      do odpadkových košů na veřejném prostranství odpad z domácností a živností,

e)      do PET pytlů určených na separovaný odpad jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Článek 9 – Vlastník, správce, společný zástupce.

 

1.      Vlastník, správce, společný zástupce pro účely této vyhlášky může zastupovat fyzické osoby při úhradě poplatku za sběr, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 

Zpět na obsah 

Článek 10 – Povinnosti oprávněné osoby.

 

1.      Provádět sběr, svoz a zneškodnění odpadu a poskytovat služby s tím spojené, řádně, v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy a  vyhláškou města o nakládání s odpady.

2.      Provádět pravidelný svoz v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech tak, aby nedocházelo k přeplňování sběrných nádob. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.

3.      Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.

4.      Po vyprázdnění sběrných nádob je vracet na původní místo.

5.      V případě neuskutečnění svozu pod vlivem nepředvídatelných okolností, zajistit náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.

6.      Zajistit odlišné značení sběrných nádob pro fyzické osoby od značení nádob určených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání.

7.      Kontrolovat technický stav sběrných nádob.

 

Článek 11 – Stavební odpad.

 

1.      Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, případně právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání může být odkládán do velkoobjemových kontejnerů, které budou přistaveny a odvezeny na náklady fyzické osoby (občana), právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na řízenou skládku odpovídající skupiny. Tímto se nevylučuje možnost  zajistit si využití či zneškodnění tohoto odpadu jinými prostředky v souladu se zákonem a zvláštními předpisy.

 

Zpět na obsah 

Článek 12 – Poplatek za komunální odpad.

 

1.      Za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu platí fyzické osoby, na něž se vztahuje tato vyhláška Městu poplatek. Výši poplatku, včetně způsobu jeho výběru stanovuje obecně závazná vyhláška o poplatku za sběr , třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu č.2/2001.

2.      Původci odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání), při jejichž podnikatelské činnosti vzniká komunální odpad platí cenu dohodnutou s oprávněnou osobou. Tuto skutečnost jsou na požádání pověřených pracovníků povinni doložit.

 

Článek 13 – Sankce.

 

     Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno jako přestupek podle obecně závazných předpisů (zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, zákon č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů).

 

Zpět na obsah 

Článek 14 – Kontrolní činnost.

 

Kontrolu plnění povinností uložených touto vyhláškou provádějí :

a)      pověření pracovníci odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Benešov n.Pl.

b)      Městská policie Benešov n.Pl.

 

Článek 15 – Zrušovací ustanovení.

 

     Zrušuje se vyhláška Města Benešova n.Pl. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města č.1/1999.

 

Článek 16 – Účinnost.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Tesarčíková v.r.                                            Bohumil Chour v.r.

         starostka města                                                               místostarosta města

 

Zpět na obsah