Obsah:
* Závaznost vyhlášky
* Základní pojmy
* Nakládání s komunálním odpadem
*
Nakládání se stavebním odpadem
* Povinnosti fyzických osob
* Povinnosti oprávněné osoby
* Sankce
*
Úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu
*
Kontrolní činnost
* Zrušovací ustanovení
* Platnost
* Účinnost

V Y H L Á Š K A č. 1/99
o nakládání s komunálním odpadem a stavením odpadem na území města

 

Městské zastupitelstvo v Benešově nad Ploučnicí se dne 2.12.1999 usneslo ve smyslu ustanovení § 9, odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, v souladu s § 14, odst.1, pís,.i), § 16, odst. 1 § 36, odst. 1 písm.f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1 - Závaznost vyhlášky

1. Tato vyhláška řeší systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, vznikajícího na katastrálním území Benešova nad Ploučnicí a Ovesná.

2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území města zdržují.

 Zpět na začátek stránky

Článek 2 - Základní pojmy

1. Odpad je movitá věc, která se stala pro vlastníka nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

2. Komunální odpad je veškerý odpad, vznikající na území města při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů, vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob, oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů.

3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování.

4. Oprávněná osoba je právnická nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady, která na základě smlouvy, uzavřené s městem, zajišťuje svoz a likvidaci shromážděného odpadu

5. Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba, oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad, vznikající na území města, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném. Obec se stane současně vlastníkem tohoto odpadu.

 Zpět na začátek stránky

Článek 3 -Nakládání s komunálním odpadem

 1. Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:

a)      sběrné nádoby (popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, nevratné obaly z domácností, kuchyňské odpady

b)      sběrné nádoby – kontejnery o obsahu 1100 litrů a 5 a 8 m3.

c)      Sběrné nádoby různého typu podle barevného rozlišení pro tříděné druhy odpadu (např. zvony, plastové nádoby, kovové kontejnery) – papír, sklo, PET lahve apod.

d)      PETH pytle – lze zakoupit na městském úřadě. Slouží pro fyzické osoby s malým množstvím vyprodukovaného odpadu (zejména pro rekreační domácnosti).

e)      odpadkové koše – slouží k odkládání drobných odpadů osob, které se zdržují na území města

 2. Svoz a zneškodnění komunálního odpadu zajišťuje oprávněná osoba na základě smlouvy s Městem Benešov nad Ploučnicí dle stanoveného ceníku, který je schválen městem a je každoročně aktualizován.

3. Svoz komunálního odpadu provádí oprávněná osoba 1x týdně a 1x za čtrnáct dní.

4. Objemný odpad je svážen přistavěnými velkoobjemovými kontejnery oprávněnou osobou na základě smlouvy s Městem Benešov nad Ploučnicí minimálně 2x do roka. Termíny svozů budou oznamovány v Benešovských novinách a na vývěsních místech.

5. Při sběru nebezpečného odpadu jsou fyzické osoby povinny si počínat tak, aby nedošlo k ohrožení života či zdraví lidí nebo poškození životního prostředí.

6. Město Benešov nad Ploučnicí provádí nejméně 2x za rok organizovaný celoplošný svoz nebezpečného odpadu.

7. Původci, kteří produkují odpad, zařazení do Katalogu odpadů jako odpad komunální (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s Městem Benešov nad Ploučnicí, uzavřené prostřednictvím oprávněné osoby, zmocněné městem.

 Zpět na začátek stránky

Článek 4 - Nakládání se stavebním odpadem

 Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob, oprávněných k podnikání, může být odkládán do velkoobjemových kontejnerů,které budou odváženy na náklady fyzické osoby (občana), právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, na řízenou skládku. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízenou skládku vlastními prostředky.

 Zpět na začátek stránky

Článek 5 - Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a nabízet k využití a zneškodnění dle výš uvedeného systému, pokud neprokáží, že tento odpad zlikvidovaly nebo využily samy v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech.

2. Fyzické osoby zneškodnění odpadů prokáží takto:

a)      u vlastníků nemovitostí předložením smlouvy s oprávněnou osobou na svoz odpadu.

b)      dokladem o likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 125ú1997 Sb., o odpadech , tj. doklad o uložení na řízenou skládku.

c)      U nájemních bytů předložením smlouvy s vlastníkem nemovitosti, kde je uvedena záloha na svoz odpadu, zajišťovaný oprávněnou osobou.

 Zpět na začátek stránky

Článek 6 - Povinnosti oprávněné osoby

 1. Provádět sběr, svoz a zneškodnění odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně, v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, vyhláškou města o nakládání s odpady.

2. Pravidelný svoz bude prováděn v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech (1x týdně a 1x za 14 dní po celý rok). Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně jeden měsíc před realizací změny.

3. Zajišťovat čistou v místě vyprazdňování nádob a kontejnerů bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění.

4. Po vyprázdnění odpadových nádob a kontejnerů je vracet na původní místo.

5. V případě neuskutečnění svozu pod vlivem nepředvídatelných okolností zajistí oprávněná osoba náhradní svoz do konce příslušného svozového dne.

 Zpět na začátek stránky

Článek 7 - Sankce

 Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných předpisů (zákona č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech).

Zpět na začátek stránky 

Článek 8 - Úhrada za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu

 Ceny za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu platí fyzická osoba ve výši, která je v souladu s ustanovením § 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je stanovena městskou radou.

Původci, kteří na základě písemné dohody využívají systém sběru a třídění komunálního odpadu stanovený obcí, platí cenu sjednanou v dohodě s obcí dle § 10, odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

Úhrada je fyzické osobě účtována prostřednictvím vlastníků nemovitostí nebo prostřednictvím oprávněné osoby.

 Zpět na začátek stránky

Článek 9 - Kontrolní činnost

 Kontrolní činnost a dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí městská policie a odbor výstavby a životního prostředí městského úřadu.

 

Článek 10 - Zrušovací ustanovení

Zrušuje se :

Vyhláška č. 2/1998 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města, platná od 7.7.1998.

 Zpět na začátek stránky

Článek 11 - Platnost

 Tato vyhláška nabývá platnosti dnem schválení městským zastupitelstvem.

 

Článek 12 - Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2000.

 

 

Mgr. Dagmar Tesarčíková v. r - starostka města
Bohumil Chour v. r. -  zástupce starostky

Zpět na začátek stránky