Obsah:
* Veřejná prostranství
* Udržování čistoty veřejných prostranství
*
Odpovědnost za vyčištění veřejných prostranství
* Čištění veřejného prostranství
* Čištění chodníků
* Domovní odpady
* Nádoby na domovní odpady
* Podmínky pro jízdu vozidel
* Ochrana povrchových a podzemních vod
* Ochrana zeleně
* Ochrana ovzduší
* Výkopy
* Chov domácích zvířat
* Zachování klidu
* Jiná ustanovení
* Závěrečná ustanovení
* Účinnost

V Y H L Á Š K A č. 1/91
o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku na území města Benešov nad Ploučnicí

V zájmu udržování čistoty veřejných prostranství, ochrany městské zeleně, vody a ovzduší a udržování veřejného pořádku ve městě, vydává Městský úřad v Benešově nad Ploučnicí podle § 36, odst. 1, písm.h) zákona č. 367/1990 Sb., tuto vyhlášku.

  

§ 1 - Veřejná prostranství

1. Za veřejná prostranství se považují všechny plochy, včetně komunikací, chodníků a zeleně, které slouží veřejnému užívání, nebo které jsou k tomuto účelu určeny.

2. Každá organizace nebo občan je oprávněn obvyklým způsobem používat veřejné prostranství podle povahy jeho určení tak, aby nezpůsoboval ohrožení osob nebo majetku.

 Zpět na začátek stránky

§ 2 - Udržování čistoty veřejných prostranství

1. V zájmu zdraví a bezpečnosti občanů a zlepšení vzhledu města je zakázáno jakýmkoliv způsobem znečišťovat veřejné prostranství. Zejména je zakázáno :

a)    odhazovat nebo odkládat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a ovoce a jiné odpady

b)    znečišťovat veřejná prostranství sypáním krmení ptactvu, zejména holubům a hrdličkám, jakožto nositelům roztočů přenášejících infekční choroby na člověka

c)    znečišťovat veřejná prostranství splaškovými vodami nebo jinými znečišťujícími kapalinami, nebo mytím dopravních prostředků

d)    převracení popelnic, kontejnerů a odpadkových košů a rozhazování jejich obsahu

e)    provádět větší údržbu motorových vozidel

f)     provádět skládku odpadků s výjimkou míst k tomu vyhrazených a označených nápisem “Veřejná skládka”

g)    nechávat psy nebo jiná zvířata znečišťovat chodníky, cesty v parcích, dětská a školní hřiště a podobně

2. Kdo znečistil veřejné prostranství, je povinen ho neprodleně na své náklady vyčistit.

3. Skladování materiálů (stavební materiál, tuhá paliva atd.) na veřejných prostranstvích mimo vozovku je na nezbytně nutnou dobu (maximálně 24hodin) povoleno. Pro skladování materiálů nad uvedenou dobu je nutné povolení stavebního úřadu.

 Zpět na začátek stránky

§ 3 - Odpovědnost za vyčištění veřejných prostranství

1. Za čistotu veřejného prostranství odpovídá organizace, které náleží správa veřejného prostranství, případně organizace, které bylo prostranství svěřeno do užívání.

2. Za čistotu chodníků odpovídá vlastník (správce, uživatel) přilehlé nemovitosti.

 Zpět na začátek stránky

§ 4 - Čištění veřejného prostranství

1. Organizace odpovědná za čistotu a čištění veřejného prostranství je zejména povinna :

a)    zajišťovat pravidelné strojní a ruční čištění celého prostranství, včetně hubení plevele

b)    zajišťovat sjízdnost všech svěřených vozovek a schůdnost cest v parcích při sněhu a náledí podle § 9 zákona č. 55/1984 Sb. k odstraňování sněhu se s výjimkou určených míst zakazuje použít chemického posypu

c)    opatřit dostatečný počet odpadkových košů, vhodně je rozmisťovat, pravidelně je vyprazdňovat a pečovat o jejich vzhled, zřizovat upravená stanoviště odpadkových nádob, případně kontejnerů pro tříděný sběr tuhých domovních odpadů a druhotných surovin

d)    čištění veřejných prostranství musí být zajišťováno tak, aby byli jeho uživatelé co nejméně obtěžováni

 Zpět na začátek stránky

§ 5 - Čištění chodníků

 1. Za chodník se považuje upravená cesta pro pěší, cesty v podobě schodů, schody, chodníky v podloubí a také veřejná komunikace přiléhající k nemovitosti, kde není chodník zřízen, potřebná k bezpečné chůzi.

2. Hlavní čištění musí být ukončeno v ranních hodinách a musí být prováděno tak, aby chodci a obyvatelé domů byla těmito pracemi co nejméně obtěžováni.

3. Smetky z chodníků se ukládají do sběrných nádob na domovní odpadky. Sníh se ponechává na okraji chodníků při okraji vozovky na hromadách. Je nutno dbát, aby nebyly zataraseny přechody přes komunikace, příchody a vjezdy do budov a přístupy k pouličním zařízením.

4. V případě většího spadu sněhu je povinnost chodník očistit kdykoliv v průběhu dne.

5. K odstraňování sněhu z povrchu chodníku se zakazuje použít soli.

 Zpět na začátek stránky

§ 6 - Domovní odpady 

1. V souladu s platným domovním řádem se zakazuje dávat do nádob na popel odpadové suroviny, jejichž sběr provádějí Sběrné suroviny, dále odpadky nevhodné pro svou povahu (suť, cihly, kameny, předměty velkých rozměrů).

2. Svoz domovních odpadů zajišťují smluvní organizace.

3. Pro likvidaci tuhých komunálních odpadů, které nelze dávat do nádob na popel, slouží veřejná městská skládka s řízeným provozem.

 Zpět na začátek stránky

§ 7 - Nádoby na domovní odpady

 1. Nádoby na domovní odpady musí být umístěny na místě přístupné obyvatelům domu tak, aby nezpůsobily hygienické nebo estetické závady a odkud je lze bez zvláštních potíží a časových ztrát vynášet ke sběrným vozům. Stálé stanoviště sběrných nádob musí být co nejblíže ke komunikacím, nesmí být měněno a nesmí být umístěno na chodnících s výjimkou dne odvozu.

2. Vlastní (správce) domu zajistí, aby cesta mezi stanovištěm nádob na domovní odpad a místem jejich vyprazdňování byla prosta všech překážek, v zimě zbavena sněhu a aby v určený den svozu byly nádoby přístupny k odvozu.

 Zpět na začátek stránky

§ 8 - Podmínky pro jízdu vozidel

1. Základní podmínky pro jízdu vozidel jsou zakotveny ve vyhlášce MV č. 99/1989 Sb.

2. Ve městě je zakázána jízda a parkování vozidel, která jsou znečištěna nad obvyklou míru a vozidel, která sama, nebo svým nákladem, znečišťují vozovku. Vozidla, která vyjíždějí z terénu na vozovku a používají městských komunikací, musí být zbavena nečistot ještě před vjezdem na vozovku.

3. Je zakázána jízda vozidel, která nadměrně hlučí, nebo nadměrně znečišťují ovzduší.

4. Účastník provozu nesmí ani jiným způsobem znečišťovat městské komunikace. Zejména nesmí rozjíždět nebo jiným způsobem narušovat hromádky složeného materiálu, seškrabaného sněhu, bláta nebo smetků. Mimo to je povinen umožnit čištění veřejných prostranství včetně odvozu odpadů.

5. Přepravovaný náklad musí být zabezpečen tak, aby bylo vyloučeno znečištění vozovky nebo ovzduší rozsypáním, rozprašováním nebo odkapáváním.

6. Přeprava kostí, mrvy, kuchyňských odpadků a jiných materiálů obtěžujících okolí zápachem, smí být prováděna pouze v uzavřených nádobách nebo krytých vozech. Zakazuje se parkování vozidel přepravujících uvedený materiál a to na celém území města.

7. Zjistí-li řidič závadu na vozidle nebo nákladu, která může vést a nebo již vedla k znečištění veřejného prostranství, je povinen tuto závadu neprodleně odstranit a znečištěné prostranství vyčistit. V případech, kdy nedojde k vyčištění komunikace viníkem, provede vyčištění veřejného prostranství na náklad viníka správce komunikace.

8. Zakazuje se vjíždět na chodníky bez povolení, které vydává správce komunikace. I v případě vydaného povolení je provozovatel vozidla povinen neprodleně zajistit odstranění případných škod způsobených vozidlem nebo jeho nákladem.

 Zpět na začátek stránky

§ 9 - Ochrana povrchových a podzemních vod

 1. Do koryt vodních toků, nádrží, studní a vrtů je zakázáno vhazovat jakékoliv předměty, které by mohly způsobit závady ze zdravotních nebo bezpečnostních hledisek, jakož i ukládat je na březích vodních toků a nádrží na místech, z nichž by mohly být splaveny.

2. Je zakázáno vylévat nebo jinak vypouštět do povrchových či podzemních vod zdravotně nebo bezpečnostně závadné kapaliny jako jsou oleje, ropné látky, tuky, žíraviny a jiné, které mohou jakýmkoliv způsobem snížit kvalitu vody.

3. Je zakázáno na březích vodních toků, vodních nádrží a v blízkosti studní a vrtů provádět údržbu, opravy nebo mytí motorových vozidel.

4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem snižovat kvalitu podzemních vod, nebo je ohrozit nevhodnou manipulací nebo skladováním vodám škodlivých látek, jako jsou například siláže, skládky chlévské mrvy a podobně.

5. Vypouštění odpadních vod do vodních toků upravují zvláštní předpisy (vodní zákon).

6. V případě znečištění podzemních vod nebo povrchových vod je znečišťovatel povinen neodkladně tuto skutečnost oznámit Městskému úřadu a v co nejkratším čase na vlastní náklad provést asanační práce. Po ukončení likvidace znečištěných vod je povinen uvést vše do původního stavu (odtěžené zeminy, zeleň atd.). V případě znehodnocení zdroje pitné vody je povinen na vlastní náklad zajistit plynulou dodávku pitné vody do všech odběrových míst, která byla havárií postižena.

 Zpět na začátek stránky

§ 10 - Ochrana zeleně

 1. Pro udržování zdravého a příjemného prostředí v sadech a na ostatních zelených plochách je nezbytné, aby každý občan zde zachovával čistotu, pořádek, klid a vyvaroval se všeho, co by ohrozilo nebo porušilo účel,kterému zeleň slouží. Proto je v sadech, parcích, příměstské zeleni a ostatní veřejné zeleni zakázáno :

a)     užívat cest určených pro pěší k jízdě dopravními prostředky všeho druhu mimo vozíků pro nemocné a dětských kočárků. Pro dovoz materiálu uvnitř sadů lze použít pouze cest k tomu určených a takových vozidel, která nemohou vozovku poškodit. Přitom je povinností řidiče dbát, aby prostředí zeleně bylo co nejméně rušeno

b)      poškozovat cesty, travnaté plochy, vodní nádrže a sadová zařízení, nebo je jakýmkoliv způsobem znečišťovat

c)      odcizovat a trhat květiny, nebo jinak poškozovat stromy, keře a různá zařízení umístěná ve veřejné zeleni

d)      rozdělávat ohně

e)     rušit klid jakoukoliv hlučnou zábavou (hlasitým poslechem radiopřijímače, křikem a jinými projevy), která by obtěžovala ostatní návštěvníky a volně žijící živočichy

2. V případě jakéhokoliv poškození veřejné zeleně je ten, kdo škodu způsobil, neodkladně povinen na vlastní náklad zajistit uvedení do původního stavu, nebo zajistit přiměřenou náhradu škody do termínu stanoveného stavebním úřadem.

3. Jakékoliv kácení nebo ořezávání větví stromů bez povolení a mimo období vegetačního klidu je zakázáno. Toto se netýká sadovnické činnosti.

4. Na všech zelených plochách je zakázáno plošné vypalování trávy.

 Zpět na začátek stránky

§ 11 - Ochrana ovzduší

1. Každý provozovatel (organizace i soukromá osoba) topných zařízení na tuhá, kapalná nebo plynná paliva je povinen:

a)      udržovat zařízení v náležitém technickém stavu včetně komínových těles

b)      provozovat zařízení tak, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování ovzduší

c)      zajistit skladování tuhých paliv tak,aby nedocházelo k hoření samovznícením nebo úletům prachových částic

2. Je zakázáno spalovat materiály, které při hoření uvolňují zdraví škodlivé látky (umělé hmoty, materiály obsahující polychlorované bifenyly apod.),nebo jsou provázeny kouřivostí.

3. V období nepříznivých klimatických podmínek pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší (inverze) je zakázáno rozdělávání ohňů.

 Zpět na začátek stránky

§ 12 - Výkopy

 1. Výkopy v tělese místní komunikace, chodníků, zeleně a v ostatních částech veřejného prostranství lze provádět jen na základě předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Výkopy musí být řádně zabezpečeny zábranami, řádně osvětleny a v místech přechodů musí být zřízeny dostatečně široké a bezpečné lávky.

3. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k výkopu odpovídá organizace či soukromá osoba, které bylo povolení vydáno.

 Zpět na začátek stránky

§ 13 - Chov domácích zvířat

 1. Chovat nebo držet psy, kočky nebo ostatní domácí zvířectvo (nadále jen zvířata) na území města:

a)     je dovoleno jen pokud je o tato zvířata pečováno a nezpůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární nebo provozní závady a neohrožují-li čistotu, bezpečnost a klid v domech a na veřejných prostranství

b)     v bytech se společnou předsíní a se společným příslušenstvím je k držení zvířat nutný souhlas všech uživatelů těchto bytů

2. Je zakázáno přinášet nebo přivádět zvířata do prostorů, kde je zakázán jejich chov (dětská hřiště, pískoviště a cvičiště užívaná školskými zařízeními, koupaliště, popř. prostor lázní, prodejny, hřbitov a další místa opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat).

3. Je zakázáno jakékoliv týrání zvířat.

Zpět na začátek stránky 

§ 14 - Zachování klidu

 1. V nočních hodinách, tj. od 22.00 hodin do 6.00 hodin je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.

 2. V denních hodinách je nutno veškerý hluk omezit na nejmenší možnou míru. Zejména je zakázáno rušit klid nadměrným hlukem (hlučný poslech přijímačů, nadměrné startování motorových vozidel, hlasité zívání atd.) v blízkosti obytných domů a škol.

 Zpět na začátek stránky

§ 15 - Jiná ustanovení

1. O čistotu a úpravu výkladních skříní jsou povinni pečovat jejich uživatelé.

2. O čistou okolí skupinových a individuálních garáží jsou povinni pečovat jejich majitelé (uživatelé).

3. Majitelé nemovitostí jsou povinni pečovat o vzhled objektů.

4. Na Katastrálním území města je zakázána samovolná likvidace nebo jakékoliv poškozování či rušení klidu volně žijících živočichů, zejména zpěvného ptactva včetně jejich hnízd.

 Zpět na začátek stránky

§ 16 - Závěrečná ustanovení

1. Porušování této vyhlášky, pokud to nestanoví jiná právní norma, bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., pokud nepůjde o provinění nebo trestný čin.

 

§ 17 - Účinnost

 Tato vyhláška byla schválena a vyhlášena Městským zastupitelstvem Benešov nad Ploučnicí dne 21. března 1991. Platnost je od dne jejího schválení.

 

Ing. Emil V r b i c k ý v. r.
starosta města

 Zpět na začátek stránky