Strážci ochrany přírody 

Posláním stráže je strážní, kontrolní, informační, výchovná a odborná činnost ve svěřeném území. Stráž je zřizována na území CHKO České středohoří Správou CHKO České středohoří. Stráž ochrany přírody tvoří strážci a zpravodajové. Strážce přírody je fyzická osoba pověřená výkonem státní správy, jejímž úkolem je zejména dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny; zpravodaj provádí především sledování stavu přírodního prostředí. Strážce má postavení veřejného činitele.
 
Strážce přírody je ze zákona oprávněn (zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny) dle § 81, odst. 8
a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,
b) ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody,
c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek stanovených v zákoně č. 114/92 Sb.,
d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů o ochraně přírody a  krajiny a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; postižené osoby jsou povinny uposlechnout,
e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,
 
§ 81, odst. 9 pozastavit rušivou činnost, jestliže jsou bezprostředně ohroženy zájmy obecné nebo zvláštní ochrany přírody; o tomto opatření je strážce povinen bezodkladně vyrozumět územně příslušný orgán ochrany přírody, tj. Správu CHKO České středohoří, který opatření strážce do 15ti dnů potvrdí, změní nebo zruší.
 
Stráž přírody je při své činnosti povinna dle § 81a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak,
b) dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,
c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, popřípadě též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.
 
Strážce přírody zná dobře území, ve kterém se pohybuje, a proto vám může poskytnout
- základní informace o přírodě a její ochraně a další místopisné informace,
- doporučení turistických tras a míst pro jiné sportovní aktivity,
- informace o povolených i nepovolených aktivitách v chráněném území,
- průvodcovské služby,
- pomoc a radu v řešení situací, do kterých se návštěvník chráněného území může dostat, ale také uložit
- represivní opatření za nedodržení podmínek ochrany přírody v chráněném území, zejména pak blokovou pokutu. 
 
Označení stráže přírody
Stráž obvykle nosí na levém rukávu znak chráněného území a nad ním nášivku s nápisem STRÁŽCE. Prokazuje se kovovým oválným odznakem s nápisem: Ochrana přírody a krajiny České republiky a služebním průkazem.


Zpět na stránku o ochraně přírody