Ochrana přírody a životního prostředí 

Podívejte se na fotografie z přírody ve městě a jeho bezprostředním okolí.

Jak je to s hendikepovanými živočichy, například s ježky ? KLIKNĚTE ZDE

Pomoc ptactvu a zvířatům, zejména v zimě - KLIKNĚTE ZDE


Národní registr pramenů a studánek - KLIKNĚTE ZDE - zde můžete sami pomoci s registrací !

Zde máte k dispozici mysliveckou abecedu... KLIKNĚTE ZDE

K ochraně životního prostředí a životního prostředí patří celá řada zákonů a vyhlášek, které jsou dostupné na www stránkách různých organizací, zejména pak na www stránkách Ministerstva životního prostředí České republiky na adrese http://www.env.cz. Na těchto stránkách máte možnost se seznámit s dvěma zákony, a to o ochraně přírody a o myslivosti:
* Zákon o ochraně přírody a jeho poslední úprava
výňatek ze zákona - klikněte
* Zákon o myslivosti
* Právní předpisy ve vodním hospodářství
* Vodní zákon
seznamte se s nimi, předejdete tak zbytečným chybám, nepříjemnostem a případným citelným finančním postihům...

Stručně řečeno (aneb nejčastější problémy z praxe):
výňatek ze zákona - klikněte

* je zakázáno vypalování trávy POZOR - JEDNÁ SE O TRESTNÝ ČIN !
* je zakázáno kácení a jiné poškozování zeleně rostoucí mimo les
  (dáno sílou kmene u stromů či plochou, jde-li o keř), pokud nejsou k tomu splněny zákonné podmínky
  (platné povolení, období vegetačního klidu s výjimkou bezprostředního ohrožení života, zdraví a majetku)
* je zakázán odchyt, nepovolené držení a usmrcování chráněných druhů živočichů
  
POZOR - VSTUPEM DO EU SE SEZNAM ZNAČNĚ ROZŠÍŘIL, PRAKTICKY VŠE JE CHRÁNĚNO !   výňatek ze zákona - klikněte 
  (například zmije obecná, čolek, mlok, žáby, draví ptáci, zpěvné ptactvo a další)
* je zcela nepřípustné úmyslné usmrcování ježků nebo žab na silnici jejich přejetím
  (jedná se o častá zjištění)  výňatek ze zákona - klikněte
* je zakázáno trhání či přesazování chráněných druhů rostlin
  (například vstavače, šafrán, podzemní části bledulí, prvosenek, petrklíčů a další) 
* je zakázáno zakládání a rozšiřování černých skládek odpadů
  (jedná se i o vození zbytků ze zahrádek do lesa a podobně)
* je zakázáno mytí motorových vozidel mimo povolená místa
  (zejména na travnatých plochách, na plochách, kde se ropné látky a saponáty mohou vsáknout, u vodních zdrojů atd.).

Chcete-li mít před svou činností jistotu, raději se včas zeptejte na Městském úřadu Benešov nad Ploučnicí, nebo na Správě Chráněné krajinné oblasti České středohoří v Litoměřicích, nebo vyhledejte příslušného strážce ochrany přírody (konkrétního strážce Vám doporučí na Správě CHKO).

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí - telefon
Správa CHKO České středohoří Litoměřice, Michalská 260/14, e-mail:
cstred@schkocr.cz
 - telefon
 (+420)  416 574 611 - ústředna a ekonomika
                            416 574
610 - fax
                            416 574
612 - dendrologie (stromy, keře)
                            416 574
614 - geologie, liniové stavby (silnice)
                            416 574
615 - zoologie, CITES
                            416 574
616 - zoologie, stráž přírody
                            416 574
617 - botanika, PPK
                            416 574
618 - architektura, stavební činnost
                            416 574
619 - vodní hospodářství a odpady
                            416 574
620 - lesnictví
                            416 574
621 - informatika, GIS
                            416 574
622 - dokumentaristika
                            416 574
623 - vedoucí Správy CHKO České středohoří
                            416 574
624 - stavební činnost
                            416 574
625 - stavební činnost
                            416 574
626 - Natura 2000
                            416 574
627 - zemědělství
                            416 574
628 - informační středisko, ekologická výchova

Ze zákona musí být každé zjištění pokutováno, případně i souzeno, zákon neumožňuje například formu domluvy...

Berme na vědomí, že příroda nám byla pouze svěřena do péče a člověk nemá žádné právo jí ohrožovat či níčit, ale má povinnost jí předávat z generace na generaci nepoškozenou. Každé vykonané příkoří na přírodě se nakonec nám a našim následovníkům mnohonásobně vymstí !