Přehled právních předpisů ve vodním hospodářství
 

(kliknutím na kapky u zvýrazněného textu se dostanete na obsah daného předpisu)
bod_zeme2 (139 bytes) OBECNĚ ZÁVAZNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
  bod_zeme1 (138 bytes) ZÁKONY
    ani_kapka (1688 bytes) ZÁKON 138 ze dne 31. října 1973 o vodách (vodní zákon) ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb.,zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb.
    bod_kapka2 (1071 bytes) Zákon ČNR č. 458/1992 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění zákona č. 130/1974 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
    bod_kapka2 (1071 bytes) ZÁKON 114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě (Změna: 358/1999 Sb.)
    bod_kapka2 (1071 bytes)

ZÁKON 58 ze dne 4. března 1998 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

    bod_kapka2 (1071 bytes) ZÁKON 238/1999 Sb. ze dne 19. října 1999, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státnísprávě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
       
  bod_zeme1 (138 bytes) NAŘÍZENÍ
    bod_kapka2 (1071 bytes) nařízení vlády ČSR č. 27/1975 Sb., o ochraně před povodněmi
    bod_kapka2 (1071 bytes) nařízení vlády ČSR č, 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jizerské hory, Krkonoše, Orlicke hory, Šumava a Žďárské vrchy
    bod_kapka2 (1071 bytes) nařízení vlády ČSR č. 10/1979 Sb.,o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky
    bod_kapka2 (1071 bytes) nařízení vlády ČSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství ve znění nařízení vlády č. 91/1988 Sb. a zákona ČNR č. 281/1992 Sb. a 2/1989 Sb.
    bod_kapka2 (1071 bytes) nařízení vlády ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a kvartér řeky Moravy
    bod_kapka2 (1071 bytes) nařízení vlády 82/1999 Sb. kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod
    bod_kapka2 (1071 bytes) nařízení vlády ČR č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi
       
  bod_zeme1 (138 bytes) VYHLÁŠKY
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. 62/1975 Sb., o odborném technicko bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. 42/1976 Sb., o vodohospodářích
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. 126/1976 Sb., o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. 6/1977Sb., o ochraně jakosti podzemních a povrchových vod
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška 81/1977 Sb. MLVH ČSR, kterou se doplňuje vyhláška č. 99/1976 Sb., o vodní stráži
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. 99/1976Sb., o vodní stráži, ve znění vyhlášky MLVH ČR č.81/1977 Sb.
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. l9/1978 Sb., kterou se stanoví povinnost správců vodních toků a upravují některé otázky týkající se vodních toků
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška MLVH ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, ve znění vyhlášky MLVH ČSR č. 185/1988 Sb.
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška 422/1992 Sb., novela vyhlášky 82/1976 Sb. MLVH ČSR ze dne 16. července 1976 Sb. o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška 222/1995 Sb. Ministerstva dopravy ze dne 14. září 1995 o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška 47/1999 Sb. MŽP, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
    bod_kapka2 (1071 bytes) vyhláška 137/1999 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 10. června 1999, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
    bod_kapka2 (1071 bytes)

vyhláška 176/1999 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 20. července 1999, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

       
bod_zeme2 (139 bytes) RESORTNÍ INSTRUKCE
    bod_kapka2 (1071 bytes) Směrnice MLVH ČSR čj. 13123/806/OSS/75 pro vypracování návrhů kanalizačních řádů
    bod_kapka2 (1071 bytes) směrnice 9/1973 Ú.v. MLVH ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů
    bod_kapka2 (1071 bytes) Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích - Věstník MLVH ČSR č. 23/1981
    bod_kapka2 (1071 bytes) Instrukce o zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením - Věstník MLVH ČSR č. 8/1977
    bod_kapka2 (1071 bytes) Instrukce k postupu při provádění a financování opatření k ochraně před povodněmi a ledovými jevy - Věstník MLVD ČSR č. 14/1986
       
bod_zeme2 (139 bytes) METODICKÉ POKYNY
    bod_kapka2 (1071 bytes) Zásady pro kvalifikaci zásob podzemních vod - Věstník MLVH ČSR č. 17/1980
    bod_kapka2 (1071 bytes) Zásady státní vodohospodářské bilance - Věstník MLVH ČSR č. 2/1981
    bod_kapka2 (1071 bytes) Pokyny pro výpočet potřeby pitné vody pro dlouhodobý výhled - Věstník MLVH ČSR č. 15/1984, č. 1/1987
    bod_kapka2 (1071 bytes) Pokyn k posuzování vypouštění odpadních vod z veřejných kanalizací - Věstník MLVH ČSR č. 24/1981
    bod_kapka2 (1071 bytes) Postup pro koordinované zavedení jednotného číslování vodních toků a jejich úseků - Věstník MLVH ČSR č. 12/1983
    bod_kapka2 (1071 bytes) Pokyny k postupu při povolování malých vodních elektráren - Věstník MLVH ČSR č. 20/1982
    bod_kapka2 (1071 bytes) Návod k provádění laboratorních rozborů ve vodohospodářských organizacích - Věstník MLVH ČSR č. 18/1985
    bod_kapka2 (1071 bytes) Pokyn pro technickou kontrolu jakosti vody - Věstník MLVH ČSR č. 8/1985
       
bod_zeme2 (139 bytes) HLAVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE RELEVANTNÍ PRO ČR V OBLASTI VODY
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975, o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 76/160/EHS z 8. prosince 1975, o jakosti vody pro koupání
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 76/464/EHS z 4. května 1976, o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 78/659/EHS  z 18. července 1978, o jakosti povrchových vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 79/869/EHS z 9. října 1979, o metodách měření, četnosti odběrů a rozborů povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 80/68/EHS z 17. prosince 1979, o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeném určitými nebezpečnými látkami
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 82/176/EHS z 22. března 1982, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění rtuti z elektrolytické výroby chlóru a alkalických hydroxidů
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 83/513/EHS z 26. září 1983, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění kadmia
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 84/156/EHS z 8. března 1984, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění rtuti z odvětví mimo elektrolytickou výrobu chlóru a alkalických hydroxidů
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 84/491/EHS z 9. října 1984, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění hexachlorcyklohexanu
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 86/280/EHS z 12. června 1986, o mezních hodnotách a jakostních cílech při vypouštění určitých nebezpečných látek uvedených v Seznamu I Přílohy Směrnice 76/464/EHS
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod
    bod_zeme1 (138 bytes) Rozhodnutí Rady 91/598/EHS z 18. listopadu 1991, o uzavření Úmluvy o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991, o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 91/692/EHS z 23. prosince 1991, ke standardizaci a racionalizaci zpráv o zavádění určitých Směrnic, vztahujících se k životnímu prostředí
    bod_zeme1 (138 bytes) Rozhodnutí Rady 95/308/EU z 24. července 1995 o uzavření, jménem Unie, Úmluvy o ochraně a užívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 96/61/EU z 24. září 1996, o sdružené prevenci a řízení znečištění (IPPC)
    bod_zeme1 (138 bytes) Návrh Směrnice Rady č. 9710/98 z 26. června 1998, stanovující rámec aktivit Společenství v oblasti vodní politiky
    bod_zeme1 (138 bytes) Směrnice Rady 98/93/ES z 3. listopadu 1998, o jakosti vody určené k lidské spotřebě (platnost od 25.12.2000)